Zorgcafé Nijmegen-Dokters van de Wereld

Het Zorgcafé is een toegankelijke plek waar nieuwkomers (asielzoekers en statushouders) terecht kunnen met vragen, verhalen of problemen over hun gezondheid of de gezondheidszorg in Nederland.

We werken er vraaggericht en erkennen de behoeften die onder kwetsbare nieuwkomers bestaat. Dokters van de Wereld zet artsen, verpleegkundigen, psychologen en cultuurcoaches (tolken) in op het Zorgcafé om voorlichting over de organisatie van de gezondheidszorg te geven, een laagdrempelig professioneel ‘luisterend oor’ te bieden en tekenen van ernstige psychische problematiek te kunnen signaleren. Op die manier dragen we bij aan de zelfredzaamheid van deze groep en vullen we een leemte op binnen het netwerk van reguliere zorgverleners en sociale activiteiten.

Kortom, het Zorgcafé heeft een medische gidsfunctie en slaat hiermee een brug tussen nieuwkomers en eerstelijns gezondheidszorg.

Adres en Contact

Ontmoetingscentrum  ”Gezellig“
Ganzenheuvel 56
6511WD Nijmegen

Telefoonnummer:
06-51257990

E-mail:

zorgcafe-nijmegen@doktersvandewereld.org

Website:

facebook Zorgcafé Nijmegen

Openingstijden

Dinsdagmiddag:
van 13:00-15:00 uur

Donderdagmiddag:
van 15:00-17:00 uur

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

DOKTERS VAN DE WERELD

Dokters van de Wereld biedt wereldwijd medische hulp aan kansarme mensen. In meer dan tachtig landen komen we op voor het universele recht op gezondheid. We helpen mensen die geen of slechte toegang hebben tot medische zorg. In Nederland zetten we ons in voor migranten in kwetsbare posities zoals vluchtelingen en ongedocumenteerde migranten.
Onze overtuiging is dat gezondheidszorg geen privilege is, maar een mensenrecht.

ZORG IN HET ZORGCAFÉ BESTAAT UIT:
  • Informatie geven over gezondheid, de gezondheidszorg in Nederland.
  • Het bieden van een luisterend oor aan verhalen, zorgen, spanningen en frustraties van nieuwkomers en begeleiding in hanteren van stress.
  • Het vroegtijdig signaleren van lichamelijke- en ernstige ggz-problematiek (zoals depressie of PTSS) en toeleiding van patiënten naar een reguliere huisarts.
  • Het geven van individuele begeleiding naar huisarts, ziekenhuis of andere externe zorginstelling.
WAT WILLEN WE HIERMEE BEREIKEN?
  • Goed geïnformeerde vluchtelingen, die op de hoogte zijn van de gezondheidszorgdiensten en regelgeving. We streven ernaar de zelfredzaamheid van nieuwkomers te verbeteren, zodat zij goed gebruik kunnen maken van het zorgsysteem en de zorg beter aansluit op hun hulpvraag.
  • Vluchtelingen die beter om kunnen gaan met de stressvolle periode waarin zij zich bevinden. Dit zal bijdragen aan een succesvolle integratie.
WIE WERKEN ER IN HET ZORGCAFÉ?
  • Psychosociaal ondersteuners (PSO); dit zijn professionals met een medische en/of ggz-achtergrond.
  • Daarnaast werken we ook met mensen die Arabisch, Farsi of Tigrinya spreken, zogenaamde cultuurcoaches. Zij verblijven vaak langer in Nederland en kunnen daarom de vertaalslag in taal en cultuur maken.
  • Dokters van de Wereld probeert nieuwkomers met een achtergrond in gezondheidszorg zoveel mogelijk actief bij het Zorgcafé te betrekken.
SCHOLING EN TRAINING

Iedereen werkt op vrijwillige basis en krijgt een training om dit werk te kunnen doen.

ARQ/Stichting Mind-Spring zet haar expertise in op gebied van deskundigheidsbevordering door middel van een tweedaagse training aan alle vrijwilligers op gebied van cultuur sensitieve psychosociale begeleiding en laagdrempelige gesprekstechnieken.

Om kwaliteit van zorg te bewaken wordt maandelijks intervisie met alle vrijwilligers gehouden.

SAMENWERKING MET PARTNERS

Samenwerking met ontmoetingscentra GEZELLIG in Nijmegen, BOOST en Refugee Company in Amsterdam is belangrijk.
Samenwerking met COA, GZA, Huisartsen en GGD is belangrijk om het Zorgcafé goed te kunnen positioneren binnen reguliere zorginstanties.
We streven ernaar om het Zorgcafé zo goed mogelijk te laten aansluiten bij het aanbod van Vluchtelingenwerk, welzijns-en maatschappelijke organisaties en verwijzen de mensen naar hen door.

TOEKOMST

De voortgang van de Zorgcafé’s wordt gevolgd met behulp van analyse van anonieme dataverzameling onder bezoekers en relevante organisaties. Het belang van het Zorgcafé in het bestaande zorgaanbod worden hiermee aangetoond.

Dokters van de Wereld zou graag meer Zorgcafé’s willen openen op andere locaties. In samenwerking met partners van overheidsinstanties, kennisinstituten en maatschappelijke organisaties onderzoeken zij deze mogelijkheden.

LOCATIES ZORGCAFÉ

Er zijn momenteel drie locaties waar we het Zorgcafé organiseren:

ONTMOETINGSCENTRUM GEZELLIG
De Ganzenheuvel 56, 6511 WD Nijmegen

ONTMOETINGSCENTRUM BOOST
Danie Theronstraat 2, 1091 XX Amsterdam.

ONTMOETINGSCENTRUM THE COFFEE CONNECT
naast het AZC Willinklaan 3, 1067 SL Amsterdam.

Voor meer informatie over Dokters van de Wereld / Zorgcafé:

Website:
www.doktersvandewereld.org

Facebook:
https://www.facebook.com/ZorgcafeNijmegen/

Email:
info@doktersvandewereld.org

Telefoonnummer:
020 465 2866

Contactpersoon:
Petra Wisse, coördinator Zorgcafé

Email:
pwisse@doktersvandewereld.org

Share This