VluchtelingenWerk Oost Nederland

VluchtelingenWerk Oost Nederland (VWON) zet zich in voor vluchtelingen, asielzoekers en andere nieuwkomers in Gelderland en Overijssel. Wij bieden ondersteuning tijdens de asielprocedure, begeleiden vluchtelingen na vestiging in een gemeente,  maken ze wegwijs in de lokale en de Nederlandse samenleving en geven informatie en advies op allerlei terreinen. Ook verzorgen we inburgeringscursussen en voeren we projecten uit op het gebied van integratie en participatie. VWON behartigt de belangen van asielzoekers en vluchtelingen. We geven voorlichting over ons werk op scholen, aan organisaties van werkgevers en andere belangstellenden. Ook nemen we deel aan bijeenkomsten en debatten.

Een groot deel van het werk van VWON wordt uitgevoerd door vrijwilligers, die zich vanuit betrokkenheid en met compassie inzetten voor vluchtelingen. De vrijwilligers vormen een belangrijke verbinding met de lokale samenleving.

Hoofdkantoor Arnhem:

Locatie Nijmegen:

Adres en Contact

Locatie Nijmegen:
Ganzenheuvel 56
6511 WD,
Nijmegen

Hoofdkantoor Arnhem:
Oude Oeverstraat 120
6811 JZ Arnhem

Telefoonnummer:
024-3221177

E-mail:

nijmegen@vwon.nl

Website:

www.vluchtelingenwerk.nl/oostnederland

Openingstijden

Maandag t/m donderdag:
van 9.00 tot 17.00 uur.

Vrijdagochtend:
van 9.00 tot 12.00 uur.

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Coaching vestiging

We maken vluchtelingen wegwijs in de lokale samenleving. Vluchtelingen ontvangen in de eerste periode nadat ze een woning krijgen toegewezen,  intensieve begeleiding van onze vrijwilligers (coaching vestiging). Ze krijgen hulp bij het regelen van allerlei praktische zaken op het gebied van huisvesting, scholing en financiën. Voor cliënten die daarna nog ondersteuning nodig hebben, zijn er vervolgtrajecten (coaching zelfredzaamheid).

Informatie en advies

Het informatie- en adviespunt is een laagdrempelige voorziening, waarmee Vluchtelingen Werk informatie en advies biedt over specifieke onderwerpen waar vluchtelingen mee te maken krijgen. De vragen kunnen betrekking hebben op de inburgering, de materiële rechtspositie, de mogelijkheden voor participatie in de lokale samenleving, gemeentelijke instellingen of de
Vreemdelingenwet. Waar nodig worden vluchtelingen doorverwezen naar reguliere voorzieningen.

Inburgering

Vluchtelingen Werk biedt inburgeringstrajecten voor vluchtelingen en andere migranten. De inburgeringslessen worden uitgevoerd door ervaren NT2 docenten. We bieden verschillende trajecten, van alfabetisering tot Staatsexamen NT2. Vluchtelingen krijgen extra begeleiding bij hun huiswerkopdrachten en voor het oefenen van de spreekvaardigheid, via het inzetten van een taalcoach, die 1-op-1 begeleiding biedt.

Project LiNk

Vluchtelingen Werk heeft diverse projecten op het gebied van integratie en participatie. In Nijmegen voert Vluchtelingen Werk project LiNk uit. Dit project is speciaal bedoeld voor de groep jonge Eritrese vluchtelingen die in Lent wonen. Vanuit LiNk ontvangen de vluchtelingen een training waarin ze op zoek gaan naar hun kracht en kwaliteiten en leren hoe ze hun zelfredzaam kunnen vergroten. Ze wonen themabijeenkomsten bij over onderwerpen als gezondheid en omgaan met stress. Ook zijn er leuke excursies: de natuur in, of een bezoek aan een hobbycentrum. Ze gaan sporten en koken met andere jongeren en worden gekoppeld aan een gastgezin om gezellig samen te eten en meer te leren over het dagelijks leven in Nederland. Maatjes ondersteunen hen tenslotte bij het oefenen van de Nederlandse taal en bij hun verdere activering en helpen bijvoorbeeld om passend vrijwilligerswerk te vinden, een cursus of een leuke sportclub.

Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming

Om medewerkers van Vluchtelingen Werk én externe partners met complexe vragen op het gebied van de asielprocedure (met name m.b.t. uitgeprocedeerden) te ondersteunen, heeft Vluchtelingen Werk een Regionaal Steunpunt Rechtsbescherming. Bij het steunpunt is veel kennis aanwezig op het gebied van uitgeprocedeerden maar ook over complexe gezinsherenigingszaken.

Ondersteuning asielprocedure en gezinshereniging

Wij geven voorlichting en ondersteunen asielzoekers bij hun asielprocedure. Ook ondersteunen we vluchtelingen bij de aanvraag en de procedure voor gezinshereniging.

Ondersteuning uitgeprocedeerden

Ook (bijna) uitgeprocedeerden kunnen een beroep doen op Vluchtelingen Werk voor ondersteuning. We bieden juridische en maatschappelijke begeleiding aan uitgeprocedeerde asielzoekers.  Sommigen van hen blijken alsnog recht te hebben op een verblijfsvergunning. Anderen ontvangen ondersteuning bij terugkeer naar hun land van herkomst.

Ondersteuning bij terugkeer

Het project ‘Een Nieuw Hoofdstuk’ begeleidt uitgeprocedeerde asielzoekers bij het maken van keuzes over zelfstandige terugkeer. We kijken samen met de cliënt wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. We bekijken ook hoe praktische en emotionele drempels die terugkeer belemmeren, aangepakt kunnen worden. De (ex-)asielzoeker kan zo zelf een weloverwogen keuze maken over zijn of haar toekomst.

Via het project ‘Met Opgeheven Hoofd’ krijgen cliënten intensieve begeleiding bij de voorbereiding op de daadwerkelijke terugkeer en bij hun re-integratie. We brengen de cliënt hiervoor in contact met een partnerorganisatie in het land van herkomst. De medewerkers van deze lokale organisaties kennen het land goed en kunnen daardoor goede informatie geven over de politieke en economische situatie en over mogelijkheden om een nieuw bestaan op te bouwen.

Share This