Vizier Oost

Vizier Oost (voorheen Ieder1Gelijk) is een laagdrempelige, onafhankelijke organisatie voor iedereen die met discriminatie te maken krijgt in Gelderland-Zuid. Wij richten ons op het voorkomen, signaleren en bestrijden van alle vormen van discriminatie. Wij zijn er voor mensen die zich gediscrimineerd voelen, getuige zijn of beschuldigd worden van discriminatie.

En voor iedereen die meer wil weten over discriminatie, ongelijke behandeling en manieren om daarmee om te gaan. We geven voorlichting, training en advies en bieden gastlessen voor scholen.

Adres en Contact

Arend Noorduijnstraat 15
6512 BK Nijmegen

Telefoonnummer:
085-0734600

E-mail:

info@vizieroost.nl

Website:

www.vizieroost.nl

Openingstijden

Maandag t/m donderdag
van 09.00 – 17.00 uur

Activiteiten 

(klik op de + voor meer info )

Ondersteuning bieden bij discriminatie-ervaringen

Onafhankelijke ondersteuning voor wie ongelijke behandeling /discriminatie ervaart. Wij garanderen uw privacy en zetten geen stappen zonder uw toestemming. We luisteren, adviseren, bemiddelen, of ondersteunen bij (semi-)juridische procedures of bij een aangifte bij de politie. Bij een officiële klachtenprocedure werken we met het principe van hoor en wederhoor: wij vragen de tegenpartij om een reactie.

Registratie, monitoring en onderzoek

Wij registreren meldingen van discriminatie, maken daar jaarlijks rapportages van en leveren gegevens aan voor landelijke rapportages. Door gegevens te verzamelen en te monitoren, krijgen we zicht op ontwikkelingen en trends rond discriminatie en racisme.  Zo kan er gerichter actie worden ondernomen.

Indien gewenst en aan de orde doen we onderzoek.

Signaleren en adviseren

Ieder1Gelijk is alert op signalen in de samenleving die wijzen op uitsluiting en discriminatie, en geeft gevraagd en ongevraagd adviezen aan organisaties en instanties.

Preventie en bewustwording

We zijn een helpdesk voor advies en informatie voor (lokale) organisaties. We verzorgen voor scholen en organisaties gastlessen , voorlichting of workshops over gelijke behandeling.  Doel is om kinderen, jongeren of volwassenen te leren omgaan met verschillen. Zij maken kennis met begrippen als vooroordelen, verdraagzaamheid, multiculturele samenleving en discriminatie, kortom: respectvol leren omgaan met elkaar.

Training en advisering docenten

We verzorgen voorlichting en trainingen over discriminatie en omgaan met discriminatie voor docententeams. Ook bieden we advies en ondersteuning aan management of bestuur bij het opstellen van een gedragscode of protocol ten aanzien van discriminatie.

Uitsluiting uitgesloten?!

Een workshop of themabijeenkomst voor personeel

Op een interactieve en originele manier, via oefeningen, opdrachten, testjes en vaardigheidstrainingen maakt u kennis met mechanismes van uitsluiting. Centraal staat het zich bewust worden welke negatieve effecten die bewuste en onbewuste stereotypen kunnen hebben op het handelen van uw personeel.

Discriminatie (h)erkennen

Training voor hulp- en dienstverleners

De overheid wil dat we een streep zetten door discriminatie. Als vrijwillige of professionele dienst- of hulpverlener kunt u daar uw steentje aan bijdragen. In deze training leert u hoe u discriminatie kunt herkennen en erkennen en uw cliënt beter van dienst kunt zijn.

Eigen kracht!

Training voor mensen die discriminatie ervaren

De training bestaat uit vier bijeenkomsten, waarin we bouwen aan het zelfvertrouwen en de weerbaarheid van de deelnemers, zodat zij beter voor zichzelf kunnen opkomen. Door te leren en te ervaren waar hun eigen kracht ligt, kunnen ze gemakkelijker met ervaringen met discriminatie en uitsluiting omgaan.

Selecteren zonder vooroordelen

Training of workshop over werven van personeel

Zowel de training als de workshop is interactief en bevat oefeningen, opdrachten en testjes. De training biedt meer ruimte voor vaardigheidstrainingen. Naast inzicht, kennis en vaardigheden krijgt u advies en tips over concrete stappen die deelnemers én hun organisaties kunnen zetten om de invloed van stereotypen tijdens werving en selectie van personeel te verminderen.

Het in en buiten rechte optreden tegen discriminatie (NGO-taak)

Al datgene te doen of te proberen te bewerkstelligen wat voor de bestrijding en aanpak van discriminatie en uitsluiting nodig is, beïnvloeding van de publieke opinie en beleidsbeïnvloeding

Share This