Verslag Inspiratieavond Compassie van Nijmegen Stad van Compassie

De Inspiratieavond Compassie van Nijmegen Stad van Compassie op
7 juli was een groot succes. Het was een dynamische, druk bezochte avond. 40 deelnemers van verschillende sociale organisaties in Nijmegen, raadsleden van bijna alle fracties in de Gemeenteraad en geïnteresseerde burgers gingen met elkaar in gesprek over vijf maatschappelijk relevante thema’s: vluchtelingen, wonen & leefbaarheid, besluitvorming, armoede en jongerenparticipatie. Met de rijke oogst aan inspiratie en inzicht geven we invulling aan de volgende vier jaar compassievolle stad.

Op 9 november 2018, Wereldcompassiedag, ondertekenden Burgemeester Bruls en wethouders de Verklaring van Nijmegen Stad van Compassie. De boodschap was en is nog steeds duidelijk: Nijmegen wil een stad zijn voor iedereen, een stad die staat voor mededogen voor elkaar. Dit kan natuurlijk niet zonder de inzet en samenwerking van organisaties, burgers en politici.

Nijmegen Stad van Compassie organiseert daarom jaarlijks verschillende activiteiten om uitwisseling en samenwerking te bevorderen. Doel van de Inspiratieavond Compassie op 7 juli 2022 was met elkaar in gesprek te gaan over maatschappelijk relevante thema’s, van elkaar te leren en elkaar te inspireren en daarmee invulling te geven aan de volgende vier jaar compassievolle stad.

Centraal op deze avond was het thema compassie in verband met de thema’s: vluchtelingen, wonen en leefbaarheid, besluitvorming, armoede en jongerenparticipatie. Sleutelvragen waren: hoe kunnen organisaties en politiek invulling geven aan de genoemde thema’s vanuit compassie? Hoe kunnen we compassie in Nijmegen bevorderen? Wat willen we aan raadsleden meegeven voor hun ambtstijd?

Om de gesprekken vorm te geven werd de wereldcafé-methode gebruikt. Bij deze methode wordt een café-sfeer gecreëerd waarbij deelnemers rond verschillende tafels over een thema in gesprek gaan. Op regelmatige tijdstippen verplaatsen ze zich naar een nieuwe tafel. Een gespreksleider per tafel blijft zitten en vat voor de nieuwe tafelgasten de eerdere gesprekken samen, zodat een kruisbestuiving van conversaties ontstaat. Op deze manier ontstonden tijdens de Inspiratieavond levendige en authentieke gesprekken tussen een heel diverse groep deelnemers. Van jong tot oud(er), verschillende achtergronden, organisaties en functies, in totaal namen er 40 mensen deel aan deze geslaagde en inspirerende avond.

De rijke oogst van de Inspiratieavond is in onderstaande berichten samengevat.

Armoede
Gespreksleiders Adriaan Kodde & Jeroen ten Thij, Quiet Nijmegen

Als antwoord op de vraag “Hoe houd je een compassievolle houding in het werken met (mensen in de) armoede?” werd in de gesprekken onder andere duidelijk dat het op verschillende plekken schuurt en dat compassie ontstaat vanuit persoonlijk contact en het inleven in de ander.
“Met persoonlijk contact heb je meer kans op compassie.”
“Er bestaan gelukkig burgerinitiatieven die aardiger zijn dan de regels.”
“Respect geven geeft respect terug.”
“Is alles toegestaan als de nood hoog is?”
“We kennen allemaal momenten van armoede.”
“Ga eens op de stoel van de ander zitten.”
“Ik heb wel eens last van mijn compassie, het is dan vooral een confrontatie met mijn onmacht.”
“We plakken pleisters.”
“Je inkomen bij elkaar krijgen is een dagtaak.”

Besluitvorming
Gespreksleider Mariëlle Polman, Praktijk voor filosofie, religie en literatuur

Het belangrijkste is mensen mee te nemen in het proces naar besluitvorming en daarmee vertrouwen te krijgen. Om mensen mee te nemen in dat proces, moet je eerst vragen wat belangrijk is voor hen én dienen alle betrokkenen een open oor hebben, goed te luisteren en eerlijk te zijn. Alle belangen moeten eerlijk op tafel liggen, ook van bijvoorbeeld politici. Het kost tijd om iedereen er zoveel mogelijk bij te betrekken (juist ook minderheden) en voldoende draagvlak voor besluiten te krijgen, maar dit komt de kwaliteit ten goede.

Jongerenparticipatie
Gespreksleider Guus Bremer, Sterker Sociaal Werk

We moeten jongeren ruimte geven om te spelen, zich te ontplooien en hun mening te vormen. We moeten eropaf, naar de jongeren toe, en met hen praten in plaats van over hen. En ook echt iets doen met hun ideeën en wensen. Inspraak, participatie, organiseren op wijkniveau en voor alle generaties, zodat iedereen met elkaar in gesprek gaat in plaats van elke groep apart in gesprek met de overheid.

Leefbaarheid & wonen
Gespreksleider Hillina Wolters-Nijkamp, Talis

Uitgangspunt van de gesprekken was de vraag hoe we de druk op de woningmarkt kunnen verhelpen en leefbaarheid kunnen vergroten. Als doel werd “iedereen een comfortabele woning” benoemd. Verschillende suggesties en oplossingen draaiden rond het bevorderen van diverse woonvormen: tiny houses, woningdelen, met privacy maar tegelijkertijd tegengaan van eenzaamheid, appartementen (en niet alleen grote woningen) bijvoorbeeld voor ouderen, meer hoogbouw en meer sociale woningen. Ook het bevorderen en faciliteren van ontmoeting, sociale structuur, sociale voorzieningen, functiemenging en diversiteit in wijken werd door de deelnemers als belangrijke taak van bijvoorbeeld woningcorporaties genoemd.

Vluchtelingen
Gespreksleider Lenie Scholten, Wereldvrouwenhuis

De stelling waarmee ieder gesprek over dit thema startte luidde: ieder mensen heeft recht op een menswaardig bestaan, ongeacht de juridische status van de persoon.

Iedereen ondersteunde deze stelling van harte. Interessant was dat bij de discussie over de invulling van een menswaardig bestaan verschillende invalshoeken gekozen werden.

Mensen van Vluchtelingenwerk bijvoorbeeld die veel contact hebben met statushouders noemen de bureaucratie in Nederland mensonwaardig. Anderen noemden met trots de betrokkenheid van Nijmegenaren bij vluchtelingen op Heumensoord. Veel discussie was er ook over de geringe mogelijkheden voor ongedocumenteerden om actief te kunnen zijn. Ze mogen geen vrijwilligerswerk doen, geen opleiding volgen, geen betaald werk doen. Dat leidt tot een onmenselijke leefsituatie.

De tafel eindigde met de omarming van een motie uit Haarlem waarin de gemeenteraad het bestuur oproept om meer activering mogelijk te maken voor ongedocumenteerden. De aanwezige raadsleden uit Nijmegen hebben die avond besloten de motie uit Haarlem gezamenlijk in te gaan dienen in de gemeenteraad van Nijmegen.

Politici
Ook de aanwezige politici kregen de gelegenheid hun impressies te delen. Zij benadrukten het belang van samen doen, in de Raad en met de burgers. Ze vroegen ook compassie en ruimte voor politici.

Hartelijk dank aan alle deelnemers die deze avond samen met ons tot een succes maakten en hopelijk tot ziens bij een van onze volgende activiteiten!

www.nijmegenstadvancompassienijmegen.nl
www.huisvancompassienijmegen.nl

Benieuwd naar de Verklaring van Nijmegen Stad van Compassie?
Kijk op https://nijmegenstadvancompassie.nl/ondertekening-van-de-verklaring-van-nijmegen-stad-van-compassie

Ondertekent u ook de Verklaring Nijmegen Stad van Compassie?
Share This